top of page
BG_top_grey.png

BISHOP

Bishop 是一款輕量級的服務健康監控工具,它幫助我們的客戶能夠以簡單的方式管理 MATTEROOM 服務。 

您或您的 IT 團隊將能夠...

BG_Mid1_white.png

監控服務運行狀況

主教1.png
BG_Mid2_blue.png
主教2-2.png

當任何潛在問題可能發生時收到即時的警報

BG_Home_white.png

透過入口網站啟動、停止或重新啟動任何微服務

主教3.png
bottom of page